Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Календар на заседанията
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2019
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Единен портал за електронно правосъдие
Електронно свидетелство за съдимост
Ден на отворените врати
2019
2018
Регламент за провеждане на национален конкурс за ученическо есе
Удостоверяващи органи
Съобщения и обяви
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
АНКЕТИ
Етични кодекси
Годишни доклади и бюджет
Тарифи
Съдебни заседатели
Примерни образци на документи
Вътрешни правила
Профил на купувача
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Регистър на отводите
Работни места
 Обявления за публична продан  
 Обявления за публична продан в Радомирски съдебен район

 

Дата на публикуване 

Срок 

№ на дело

21.10.2019 

от 20.11.2019 до 20.12.2019 

20191730400027

 11.03.2019

от 02.04.2019 до 02.05.2019 

20181730400035 

12.09.2019

от 15.10.2019 до 15.11.2019 

20141730400419

06.03.2019 

от 25.03.2019 до 25.04.2019 

20101730400179 

13.09.2019 

от 15.10.2019 до 15.11.2019 

20181730400036 

21.10.2019 

от 20.11.2019 до 20.12.2019 

221/2006 

 

 2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР