Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Работни места
 Банкова информация  
 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,  

 

Уведомяваме Ви, че считано от 29.01.2014 година може да внасяте държавни такси и депозитни суми по набирателната сметка на съда, чрез ПОС терминални устройства, поставени в Регистратурата и Бюро съдимост на Районен съд гр. Радомир. Няма ограничения в размера на сумите и основанията за плащане. Плащанията се извършват с всички видове дебитни и кредитни карти. При разплащане чрез ПОС терминалното устройство не се дължат комисиони /такси/.  

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за плащане чрез ПОС терминали на държавни такси, депозити за вещи лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби по сметки на Районен съд - Радомир

 

Банкова Информация:

I. Приходна сметка:

- за държавни такси;

- глоби;

- разноски;

- удостоверения.

сметка:    BG46 UBBS 8888 3150 0024 01

BIG  код: UBBS BGSF

ОББ АД - офис гр. Радомир

 

II. Набирателна сметка:

- за депозити за вещи лица;

- за особени представители;

- за свидетели;

- парични гаранции по наказателни и граждански дела;

- такси и вноски по изпълнителни дела на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Радомир.

сметка:   BG80 UBBS 8888 3350 0024 03

BIG  код: UBBS BGSF

ОББ АД - офис гр. Радомир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР