Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Работни места
 Съобщения, обяви и Декларации по чл.12  
 Съобщения, Обяви и Декларации по чл.12

Заповед нов E-mail

 

 

 

Класиране на кандидатите за 1 щатна бройка за длъжността "Чистач" в Районен съд-Радомир

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ    

 

         На 07.06.2017 г. от 12,45 ч. в съдебна зала №4 на Районен съд гр. Радомир, във връзка със споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, относно реализиране на Образователна програма  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, се проведе среща с ученици от X клас на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Радомир. Съдия Антон Игнатов запозна присъстващите с Конституцията, с трите власти, разясни функциите на Народното събрание и Министерския съвет. Запозна учениците и със Закона за Съдебната власт и с дейността на Висшия съдебен съвет. Съдия Антон Игнатов, лектор по програмата, поднесе на присъстващите по достъпен начин законодателните разпоредби и провокира откровението на децата да поставят за дискутиране въпросите и проблемите, които ги вълнуват.   

          Учениците изразиха удовлетвореност от срещата, тъй като тя е отговорила в голяма степен на очакванията за усвояване на ключови компетенции в конкретните области и е дала нов поглед при формиране на конструктивно им поведение. Съдия Антон Игнатов изказа готовност за продължаване на комуникацията при проявен интерес и желание от страна на учениците.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

          На 24.04.2017г. от 12,45 ч. в съдебна зала №4 на Районен съд гр. Радомир, във връзка със споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, относно реализиране на Образователна програма  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, се проведе среща с ученици от XI клас на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Радомир. Темата, която децата си бяха избрали, бе „Превенция срещу употребата на наркотичните вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица“. Съдия Антон Игнатов, лектор по програмата, поднесе на присъстващите по достъпен начин законодателните разпоредби и провокира откровението на децата да поставят за дискутиране въпросите и проблемите, които ги вълнуват.             Учениците изразиха удовлетвореност от срещата, тъй като тя е отговорила в голяма степен на очакванията за усвояване на ключови компетенции в конкретните области и е дала нов поглед при формиране на конструктивно им поведение. Съдия Антон Игнатов изказа готовност за продължаване на комуникацията при проявен интерес и желание от страна на учениците.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 2015г. Районен съд  гр.Радомир работи по съвместен проект между ВСС и МОН в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Работим с всички средни училища в гр.Радомир и Основно училище „Христо Смирненски“. За лектор е определен съдия Антон Игнатов, а за наставник – Мариана Вучева , административен секретар на съда. Заедно с децата направихме крачка напред, за да провокираме и насочим вниманието им към осъзнаване значението на държавността и законността, към справедливостта в социалното общуване и утвърждаване културата на толерантност. Работата с младите хора е инвестиция в бъдещето. Темите са съобразени с интересите на подрастващите, като предварително имат възможност да обмислят въпросите си. Съдия Антон Игнатов провокира мисленето им и дава възможност да участват в различни ролеви игри. Посредством Образователната програма учениците се поставят на мястото на съдията, прокурора, адвоката и така вникват в сложността на съдебния процес и в отговорната и важна работа на магистратите. След края на срещата, децата разглеждат Съдебната палата, запознават се с организацията на работата в съда и задълженията на съдебните служители. Срещите с подрастващите спомагат и за професионалното ориентиране на учениците.  

  

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

       На 25.01.2017г. от 10,30 ч.  в кабинета на Председателя на Районен съд гр.Радомир се проведе среща с представители на Районен съд – Радомир, Районна прокуратура – Радомир, РУ – Радомир към ОД на МВР – Перник, Община – Радомир и ОЗ „Охрана” – Перник. Целта на срещата бе обособяване на „Зона за сигурност“ на сградата на Съдебната палата в гр.Радомир, съгласно нормативните изисквания на ОЗ „Охрана“ към Министерството на правосъдието и изискванията за сигурност.  

         Съобразявайки се със спецификата на дейността на съда и след обсъждане на нормативните актове, присъстващите се обединиха около становището, че следва да бъде обособена „Зона за сигурност“ на Съдебната палата в гр.Радомир, като се взе решение да бъдат предприети необходимите мерки от всички институции, чиито представители присъстваха на срещата.          

Днес, 18.04.2016 г., г-н Росен Пламенов Александров встъпи в длъжност "съдия" в Районен съд - Радомир, избран с Протокол № 57 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 19.11.2015 г. На церемонията присъства г-жа Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет, която поднесе поздравителен адрес от името на Висшия съдебен съвет и пожела на съдия Александров здраве и успехи в нелеката професия на съдия. Председателят на съда г-н Калин Баталски от свое име и от името на всички съдии и служители приветства с добре дошъл съдия Александров, като му пожела бързо да се впише в колектива на съда и да работи достойно и честно за издигане на престижа на съдийската професия. 

  

                                       

  СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

        

 

      

 

    

 

  

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

     Във връзка с подобряване организацията на движението на делата и недопускане неоснователното им забавяне, в каквато насока са нараснали изискванията към съдебната система, с настоящето Ви уведомяваме, че съдът стриктно ще спазва разпоредбата на чл.18, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, съгласно която при определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен да се явява пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако в графа "бележки" на болничния лист изрично е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Декларации на съдебните служители

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

      Конституция на Република България

Закони 

Правилници по прилагане

Кодекси

Правилници

Последен брой на Държавен вестник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР