Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Работни места
 Работни места  
 Работни места

Препис-извлечение от Протокол №3 относно класиране, по обявения конкурс за длъжността "Чистач"

Препис-извлечение от Протокол №1 и Протокол №2 относно обявен конкурс за длъжността "Чистач"

Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д    Р А Д О М И Р  

 

О Б Я В Я В А  

      Със Заповед №65/01.03.2018 г. на Административен ръководител-Председател на съда Конкурс за една свободна щатна бройка за длъжността „Чистач" в Районен съд – Радомир.

Необходими документи: Писмено заявление, което кандидатите подават лично или чрез пълномощник, изрично упълномощен, с нотариална заверка на подписа; Подробна автобиография; Декларация от кандидата по чл.136 от ПАС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност; Декларация от кандидата за обстоятелствата  по чл.137, ал.2 от ПАС, във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ, а именно, че: Кандидатът не се намира в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; Не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; Не е съветник в Общински съвет - Радомир; Не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия - тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях; Копие от документа за придобита образователно-квалификационна  степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж; Свидетелство за съдимост; Медицинско свидетелство; медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет и е психично здраво; Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността; Препоръки от предишни работодатели /по желание на кандидата/. 

Минимални и специфични изисквания за длъжността: Образование - средно.  Основна заплата за длъжността: 535 лева. 

Заповедта за обявяването на конкурса с информация за начина на провеждането му е обявена в сградата на Съдебната палата, където ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса, както и на интернет страницата на РС – Радомир. 

Място и срок за подаване на документите: Документите се приемат в стая №204 - „Административен секретар“ на Районен съд – Радомир, с входящ номер и дата всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа, считано от 06.03.2018г. до 19.03.2018г. включително. 2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР