Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Календар на заседанията
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2019
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Единен портал за електронно правосъдие
Електронно свидетелство за съдимост
Ден на отворените врати
2019
2018
Регламент за провеждане на национален конкурс за ученическо есе
Удостоверяващи органи
Съобщения и обяви
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
АНКЕТИ
Етични кодекси
Годишни доклади и бюджет
Тарифи
Съдебни заседатели
Примерни образци на документи
Вътрешни правила
Профил на купувача
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Регистър на отводите
Работни места
 Информация за контакт  
 Контактна информация

АДРЕС: 2400 гр. Радомир , обл. Перник, ул. Кирил и Методий № 22
E-mail: radomir-rs@justice.bg, ЕИК 000386858

Телефон: 0777  8 40 20

Факс: 0777 8 02 76

Работно време с граждани: от 9 ч.  до 17 ч. без прекъсване.

Справка по граждански и наказателни дела на тел. 0777 8 40 31

Телефон за подаване сигнали за корупция 0777 8 40 20

Телефонен указател

Телефон Етаж Кабинет
Председател 8 40 20

2

205

Административен секретар 8 40 20

2

204

Главен счетоводител 8 40 32

1

105

Регистратура 8 40 46

1

104

Служба Съдебно деловодство 8 40 31

1

107

Служба Съдебни секретари 8 40 34

1

109

Бюро съдимост 8 40 46

1

104

Системен администратор 8 40 21

1

106

Служба съдебно изпълнение 8 40 33

1

108

Служба Връчване на призовки и съдебни книжа  

1

110

 

Държавен съдебен изпълнител:

Телефонен указател

Телефон

Етаж

Кабинет

Деловодство на СИС

8 40 33

1

108

Държавен съдия изпълнител

8 40 49

1

101

Справка по изпълнителни дела на тел. 0777 8 40 33, email: dsi_radomir@abv.bg

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

Телефонен указател

Телефон Етаж Кабинет

Съдия по вписвания

8 40 48

1

1032400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР