Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Календар на заседанията
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2019
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Единен портал за електронно правосъдие
Електронно свидетелство за съдимост
Ден на отворените врати
2019
2018
Регламент за провеждане на национален конкурс за ученическо есе
Удостоверяващи органи
Съобщения и обяви
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
АНКЕТИ
Етични кодекси
Годишни доклади и бюджет
Тарифи
Съдебни заседатели
Примерни образци на документи
Вътрешни правила
Профил на купувача
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Регистър на отводите
Работни места
 История  
 История

       Съдебната палата в гр.Радомир е била проектирана през 1937 г. за един съдия, двама прокурори и съответните служители и практически функционира с такъв състав от 1947 г.

      През 2003 г. е проектирано пристрояване към сградата на Районния съд.

     През 2006 год. се осъществи проектът „Разширение и реконструкция на сградата на Районен съд гр.Радомир”, при който старата сграда на съда беше реконструирана и се пристрои голяма нова нейна част. Обособиха се нови работни помещения и бе създадена нова организация на работа и обслужване на гражданите, като по този начин беше решен проблем, който съществуваше отдавна и все не намираше своето адекватно решение. Бяха изградени множество нови кабинети, напълно бяха ремонтирани всички стаи от старата сграда, като беше осигурен самостоятелен кабинет на всеки съдия, както и на много от служителите в съда. Разгънатата застроена площ на сградата се увеличи почти двойно – от 953,700 кв.м. на близо 1800 /1 798,208/ кв.м.2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР