Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Календар на заседанията
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2019
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Единен портал за електронно правосъдие
Електронно свидетелство за съдимост
Ден на отворените врати
2019
2018
Регламент за провеждане на национален конкурс за ученическо есе
Удостоверяващи органи
Съобщения и обяви
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
АНКЕТИ
Етични кодекси
Годишни доклади и бюджет
Тарифи
Съдебни заседатели
Примерни образци на документи
Вътрешни правила
Профил на купувача
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Регистър на отводите
Работни места
 Електронно свидетелство за съдимост  
 НОВИНИ

електронно свидетелство за съдимост

С изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, считано от 15 февруари 2013 г., гражданите на Република България, които не са осъждани и нямат наложени административни наказания по чл. 78а от НК, имат право да заявяват и  да получават електронно свидетелство за съдимост.

Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието. За да се възползвате от тази услуга, трябва да попълните Заявление по образец, публикувано на интернет страницата на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който Ви се предоставя след като заявите услугата, и да притежавате квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с който се подписва заявлението.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител. То ще може да се използва многократно в рамките на неговата валидност и ще е достъпно чрез уникален код на интернет страницата на Министерство на правосъдието.

Дължимата държавна такса за издаване на електронно свидетелство за съдимост е в размер на 3 лева по посочена сметка на Министерство на правосъдието.

Заявленията за издаване на електронно свидетелство за съдимост, както и информацията, свързана с тази услуга, са достъпни на специализираната интернет страница на Министерство на правосъдието - https://cs.mjs.bg/.

 

От Районен съд - Радомир2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР