Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Календар на заседанията
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2019
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Единен портал за електронно правосъдие
Електронно свидетелство за съдимост
Ден на отворените врати
2019
2018
Регламент за провеждане на национален конкурс за ученическо есе
Удостоверяващи органи
Съобщения и обяви
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
АНКЕТИ
Етични кодекси
Годишни доклади и бюджет
Тарифи
Съдебни заседатели
Примерни образци на документи
Вътрешни правила
Профил на купувача
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Регистър на отводите
Работни места
 Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2019  
 

 

 

Месец

Свършени дела

Влезли в законна сила съдебни актове

Януари

от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

Февруари

от 01.02.2019 г. до 29.02.2019 г. 

от 01.02.2019 г. до 29.02.2019 г. 

Март

от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г. 

от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г.

Април

от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. 

от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. 

Май

от 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г. 

от 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г. 

Юни

от 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г. 

от 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г. 

Юли

от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. 

от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. 

Август

от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г. 

от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г. 

Септември

от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. 

от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. 

Октомври

от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. 

от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. 

Ноември

от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г. 

от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г.

Декември

от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. 

 от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР