Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Календар на заседанията
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2019
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Единен портал за електронно правосъдие
Електронно свидетелство за съдимост
Ден на отворените врати
2019
2018
Регламент за провеждане на национален конкурс за ученическо есе
Удостоверяващи органи
Съобщения и обяви
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
АНКЕТИ
Етични кодекси
Годишни доклади и бюджет
Тарифи
Съдебни заседатели
Примерни образци на документи
Вътрешни правила
Профил на купувача
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Регистър на отводите
Работни места
 
 271623 
 Представяне и юрисдикция  
 Кратко представяне на съда

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019г. РАЙОНЕН СЪД - РАДОМИР Е С НОВ САЙТ, НАМИРАЩ СЕ НА АДРЕС:
https://radomir-rs.justice.bg

ИНФОРМАЦИЯТА НА НАСТОЯЩИЯТ САЙТ ЩЕ Е АКТУАЛНА ДО КРАЯ НА 2019г. ОТКОГАТО ЩЕ БЪДЕ
ПРЕУСТАНОВЕН ДОСТЪПА ДО НЕГО.

СЧИТАНО ОТ 01.01.2020г. САЙТА НА РАЙОНЕН СЪД - РАДОМИР ЩЕ Е https://radomir-rs.justice.bg И САМО ТАМ ЩЕ ИМА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Честване на 70 годишнина от откриване на съдебната палата в гр. Радомир на 24 ноември 2017г.

     

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОНЕН СЪД - РАДОМИР 

 

     Районен съд - Радомир предоставя на гражданите, юридическите лица и административните органи, с които осъществява взаимодействие във връзка с правораздавателната си дейност, надеждна, достъпна и ефективна възможност за контакт чрез интернет страницата си. 

 

Информацията тук се обновява своевременно с цел максимална прозрачност в работата на съда и добра осведоменост на обществеността. 

 

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Съдът разглежда граждански дела (в тях се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка, искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 000 лева, делби на недвижимо имущество и други), наказателни и административно-наказателни дела.

Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, а в предвидени от закона случаи - от съдия и двама съдебни заседатели.

 

Съдът се ръководи от председател. Създадени са две отделения - гражданско (2 състава) и наказателно (2 състава).

За Районен съд - Радомир са утвърдени 27 бройки щатна численост, от които 4 - за магистрати, 1 - за държавен съдебен изпълнител, 1 - за съдия по вписванията и  21 - за съдебни служители.

Към настоящия момент съдопроизводственият процес се осъществява от 4 магистрати, 1 държавен съдебни изпълнител, 1 съдия по вписванията и 21 съдебни служители. 

 

         Окръжен съд 
гр. Перник
Председател – Калин Баталски
Тел.централа: (076) 64 70 12
Районна прокуратура 
гр. Радомир
Търсене на вещи лица по азбучен ред или съдебен район 
Нотариалната камара 
Нотариуси с район на действие съдебен окръг Перник
Адвокати 
Интернет страница на адвокатска колегия гр. Перник
Частни съдебни изпълнители 
Частни съдебни изпълнители
Национален институт на правосъдието 
Обновена страница
Обявление за събиране на оферти 
Обявление за събиране на оферти
Мнения и предложения 
Пишете ни
2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР