Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Единен портал за електронно правосъдие
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Работни места
 
 232596 
 Представяне и юрисдикция  
 Кратко представяне на съда

Честване на 70 годишнина от откриване на съдебната палата в гр. Радомир на 24 ноември 2017г.

     

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОНЕН СЪД - РАДОМИР 

 

     Районен съд - Радомир предоставя на гражданите, юридическите лица и административните органи, с които осъществява взаимодействие във връзка с правораздавателната си дейност, надеждна, достъпна и ефективна възможност за контакт чрез интернет страницата си. 

 

Информацията тук се обновява своевременно с цел максимална прозрачност в работата на съда и добра осведоменост на обществеността. 

 

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Съдът разглежда граждански дела (в тях се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка, искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 000 лева, делби на недвижимо имущество и други), наказателни и административно-наказателни дела.

Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, а в предвидени от закона случаи - от съдия и двама съдебни заседатели.

 

Съдът се ръководи от председател. Създадени са две отделения - гражданско (2 състава) и наказателно (2 състава).

За Районен съд - Радомир са утвърдени 27 бройки щатна численост, от които 5 - за магистрати, 1 - за държавен съдебен изпълнител, 1 - за съдия по вписванията и  21 - за съдебни служители.

Към настоящия момент съдопроизводственият процес се осъществява от 4 магистрати, 1 държавен съдебни изпълнител, 1 съдия по вписванията и 21 съдебни служители. 

 

         Окръжен съд 
гр. Перник
Председател – Елена Николова
Тел.централа: (076) 64 70 12
Районна прокуратура 
гр. Радомир
Търсене на вещи лица по азбучен ред или съдебен район 
Нотариалната камара 
Нотариуси с район на действие съдебен окръг Перник
Адвокати 
Интернет страница на адвокатска колегия гр. Перник
Частни съдебни изпълнители 
Частни съдебни изпълнители
Национален институт на правосъдието 
Обновена страница
Обявление за събиране на оферти 
Обявление за събиране на оферти
Мнения и предложения 
Пишете ни
2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР